שיקום משרד הביטחון

אגף השיקום במשרד הביטחון אחראי על הטיפול בנפגעים, אשר הוכרו כנכי צה"ל ומערכת הביטחון, בידי קצין התגמולים. בנוסף לטיפול רפואי מקצועי, מעניק אגף השיקום לנכים מערכת מגוונת של שירותים, שמטרתם לאפשר את רווחתם של הנכים ולספק צרכיהם בתחומי חיים שונים.

מטרת העל של הפעולות והשירותים שמעניק האגף היא להביא את הנכים לידי יכולת תפקוד פיזי מיטבי, כמו גם תפקוד נפשי, משפחתי, חברתי ותעסוקתי תקין ונורמטיבי, ככל שניתן. חלק נכבד מכך הוא מתן סיוע להשתלבות בתעסוקה במשק. 

אוכלוסיית הזכאים נהנים מסל הטבות הניתן על ידי אגף השיקום, שכולל בין היתר: שירותים רפואיים, מענקים ותגמולים, שירותי תעסוקה, שירותים חברתיים- פסיכולוגיים, רווחה והטבות.

מטרת שירותי השיקום

מתוך התפיסה שחייו של הנכה עלולים להשתנות לחלוטין במישורים שונים, מספק אגף השיקום לנכה סיוע במגוון תחומי חייו. המטרה היא לשלבו בחברה, בתעסוקה ובעבודה מפרנסת, בהתחשבות ביכולותיו ומגבלותיו של הנכה.

תוכנית שיקום

לרשות הנכה עומד עובד סוציאלי בעל ידע מקצועי בתחום, שמלווה את הנכה באתגר השיקומי ומסייע לנכה בבניית "תוכנית שיקום". מטרתה של התוכנית היא לסייע לנכה לממש את הפוטנציאל האישי והמקצועי שלו. היא מתבססת על כישוריו ונטיותיו המקצועיות ובהתייחס לנכותו המוכרת ולחוות דעתו המקצועית של הרופא המחוזי.

מי זכאי לקחת חלק במסלולי שיקום?

נכה בדרגות נכות 20% ומעלה, שהגיש תביעה לראשונה החל מ 1.1.1996, ונכה בדרגות נכות 10%- 19% שהגיש לראשונה תביעה לפני המועד האמור, רשאים לקבל טיפול פסיכוסוציאלי, הכוונה ועזרה בשיקומו באמצעות עובדי שיקום בלשכת השיקום המחוזית.

לרשות הנכה עומדים עובדי השיקום וצוות העובדים בלשכה, אשר מציעה, בין היתר, מספר מסלולי שיקום לנכה שאין לו מקצוע, או הזקוק להסבה מקצועית עקב נכותו, או שהפסיד מקום עבודה עקב פציעתו או נכותו, או בשל צמצומים במקום עבודתו. על הנכה לבחור באחד ממסלולי השיקום, יחד עם עובד השיקום.

מסלולי השיקום הם:

  1. סידור והשמה בעבודה שכירה - הנכה יכול להסתייע בייעוץ מקצועי ובהכוונה בהתאם ליכולותיו ולמגבלותיו הרפואיות הנובעות מנכותו. לשם כך יפנה לקבלת שירותי השמה באמצעות חוליית ההשמה ויועצי התעסוקה בלשכה המחוזית.
  2. סיוע כלכלי לתוכנית שיקום לעצמאיים - הלשכה איננה יוזמת תוכניות לשיקום עצמאי, אולם מעניקה סיוע כספי שניתן כהלוואה לנכה, אם השתכנעה שהעסק נועד ליצירת מקור פרנסה לשיקום כלכלי ראשון ותכליתי מבחינה כלכלית, המתאים ליכולת הנכה, לידיעותיו ולמגבלותיו, או לביסוס עסק קיים. הנכה יכול לקבל ייעוץ ואף הכוונה ממוסדות שונים לצורך שיקומו.
  3. רכישת מקצוע באמצעות הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה - הוראות אגף השיקום מציבות את התנאים למימון לימודי הנכה לרכישת מקצוע; קובעות זכאות לדמי מחייה בזמן לימודי הנכה בפועל, אם לא מסוגל לעבוד; מגדירות השתתפות המשרד בשכר לימוד בלימודים אקדמיים, בהכשרה מקצועית או על- תיכונית. תחום הלימודים או המקצוע חייבים כאמור להתאים ליכולותיו וכישוריו של הנכה, בתיאום עם לשכת השיקום.

שירותי שיקום נוספים

בין יתר השירותים שניתנים לזכאים ניתן למצוא:

טיפול נפשי - סוג הטיפול והיקפו נקבעים בהתאם להמלצות עובד השיקום. מטרת הטיפול היא לסייע לנכה בתפקודו ברמה האישית, המשפחתית והחברתית, לתמוך, לחזק וללוות בבניית התוכנית השיקומית.

שירות חונכות ושעורי עזר - יינתנו לנכים הסובלים מפגיעה נפשית או פגיעת ראש, בדרגות נכות מ-20% ומעלה, או לנכים בדרגת נכות 100% בכל סוגי הנכות, כאשר הם זקוקים לעזרה ולהכוונה בצרכים תפקודיים וחברתיים, ובמקרים בהם אינם ניתנים לשיקום וזקוקים להעשרה אישית.

פרויקטים שיקומיים לפגועי ראש ונפש - אגף השיקום פתח מסגרות שיקומיות בתחום הדיור, התעסוקה והחברה לנכים שהם פגועי נפש ופגועי ראש, במטרה לאפשר להם דיור ו/או תעסוקה בקהילה. הפנייה לפרויקטים אלו מתבצעת באמצעות עובדי השיקום בלשכה.

שם* 
טלפון* 
אימייל* 
תיאור הפנייה 
    

אנחנו בעיתונות